Wanroijs Actie Comité

Over het WAC

Het Wanroijs Actie Comité is voortgekomen uit een initiatief van een aantal actieve mensen uit Wanroij en Landhorst. Zij hebben in het begin van de jaren '60 een aantal malen een huishoudbeurs opgezet. Met het geld wat ze daaraan over hebben gehouden hebben ze gezocht naar een goede besteding. Dit hebben ze gevonden door het opzetten van een speeltuin in de nabijheid van een vijver op de plaats waar nu De Bergen is gelegen. De vijver (nu de roeivijver) werd een zwembad en de speeltuin groeide elk jaar door de toename van het aantal bezoekers. Na een aantal jaren werd hiervoor een aparte beheerstichting opgezet. Dit werd Stichting De Bergen. De bestuursleden van Stichting de Bergen waren allen lid van Stichting WAC. Van de opbrengsten van De Bergen kon het WAC allerlei activiteiten in de gemeenschap ontwikkelen en financieren.

In 1991 bleek steeds meer dat Recreatiepark De Bergen een uit de hand gelopen hobby was geworden, die hard toe was aan een professioneel management. Ook het aantrekken van vreemd vermogen, vereist om de benodigde investeringen te kunnen doen, bleek bij de toenmalige structuur steeds moeilijker. De exploitatie van het recreatiepark De Bergen werd ondergebracht in een besloten vennootschap “De Bergen BV” met als aandeelhouders de stichting WACO (WAC-oud) en de stichting DBO (De Bergen Oud).

Toenemende regelgeving en een duidelijk veranderend consumentengedrag noopten de aandeelhouders in 2000 om De Bergen te verkopen teneinde te voorkomen dat De Bergen op een eiland in recreatieland zou komen te staan. Hiermee kwam een einde aan de directe verbondenheid van het WAC met De Bergen. Leden van het WAC gingen zich helemaal toeleggen op hun primaire doelstelling, namelijk het ontplooien, coördineren en ondersteunen van initiatieven en activiteiten op sociaal, cultureel en recreatief gebied ten behoeve van de gemeenschap van Wanroij en van Landhorst. En dit op een zodanige wijze dat er een positieve bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van deze gemeenschappen. Dit betekent dat we als WAC door middel van activiteiten voor jong en oud de leefbaarheid van onze gemeenschap willen verbeteren.

Dit doen we door zelf initiatieven te ontwikkelen en door ondersteuning te geven aan activiteiten die passen binnen onze doelstelling. De nadruk bij het uitvoeren van de activiteiten ligt op samenwerking. Samen met verenigingen of individuen activiteiten opzetten waar de gemeenschap mee gebaat is. In het verleden zijn er zo diverse activiteiten opgezet. Een aantal verenigingen zijn op initiatief van het WAC ontstaan. Als voorbeeld daarvan noemen we de carnavalsvereniging, Fotoclub Kiekus en vele anderen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de activiteitenkalender, het Wanroijs Gedoe, de Kinder-Vakantie-Pretdagen, de organisatie van de intocht en het scholenbezoek van Sinterklaas, Halloween en het feest rondom Koningsdag.

Wat wij willen bereiken is, dat er in Wanroij en Landhorst een gezonde basis ontstaat en in stand blijft, van waaruit verenigingen en organisaties kunnen werken en welke bijdraagt aan handhaving of verbetering van de leefbaarheid in de 2 genoemde kernen. Daarbij doelen wij dan op de volgende terreinen: op sociaal, cultureel en recreatief terrein alsmede bij bijzondere feesten en festiviteiten. Duidelijk is dat het WAC alleen en uitsluitend gericht is op de kernen Wanroij en Landhorst. Met het aangeven op welke terreinen we werkzaam willen zijn geven we min of meer ook aan op welke terreinen we dit niet willen zijn. Zo hebben we geen politieke ambities en zijn ook godsdienstige activiteiten uitgesloten.

Jaarlijks stellen de leden van het WAC een begroting op met daarin een schatting van de kosten voor de in het volgend jaar te verwachten activiteiten en te verlenen subsidies. Een aantal activiteiten lopen over meerdere jaren en daarvoor wordt dan ook gereserveerd. Wat betreft de financiële ondersteuning van verenigingen en stichtingen is het WAC beleid er op gericht aanvullend te willen optreden voor niet-commerciële activiteiten. Aanvullend op de eigen inkomsten die verenigingen en organisaties hebben en aanvullend op subsidies van derden. Door de financiële ondersteuning van het WAC moeten initiatieven en activiteiten die anders niet mogelijk zijn van de grond komen. Dit kunnen zijn nieuwe initiatieven, startsubsidies, kadertrainingen en bestuurderscursussen en bij bijzondere evenementen zoals jubilea van verenigingen en stichtingen. Er dient dan een verzoek ingediend te worden bij de secretaris van het WAC. Uit dit verzoek moet blijken wat de begrote kosten zijn, hoe de financiële opzet is, het gevraagde bedrag en waarom ondersteuning gevraagd wordt. Elk verzoek wordt besproken in het dagelijks bestuur van het WAC, waarna de genomen besluiten ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Ook verenigingen die bereid zijn om iets extra’s voor de gemeenschap te organiseren willen we behulpzaam zijn. Juist die verenigingen willen we ondersteunen die ook iets terugdoen voor het WAC, voor Wanroij en Landhorst. Dit onder het motto: Voor wat, hoort wat. Bij nieuwe initiatieven kan het WAC niet alleen een ondersteunende financiële rol spelen maar is er ook expertise aanwezig die ondersteuning kan bieden op financieel- en juridisch terrein.

Meer dan voorheen zal in de toekomst de nadruk liggen op samenwerking. Wij vormen als WAC een beperkte groep vrijwilligers die zelf onvoldoende mankracht bezit om allerlei zaken alleen uit te voeren. Daar komt bij dat we zelf geen leden als achterban hebben en daardoor ook niet kunnen putten uit een groep van mensen die hand- en spandiensten kunnen verrichten. Waar wij wel over beschikken is een groep van mensen die ervaring heeft in organiseren, die diverse expertises bezitten en deze ook breed in willen zetten.

Met name daarop willen we ons op richten, de samenwerking met anderen.